فدک
دینی سیاسی اجتماعی

انتخاب آگاهانه زندگی عاشقانه (هنرعشق ورزی) درس دوم : ضرورت آموزش قبل ازازدواج                                                     صفحه 1                         

مقدمه:

پیش ازاینکه به بیان ضرورت آموزش قبل ازازدواج پرداخته شود باید به چهاراصل بعنوان مقدمه اشاره شود:

اصل اول:ساده ترین اطلاعات انسان ازطریق آموزش به دست می آید.ماقبلا اطلاعاتی نداشتیم وازطریق آموزش این اطلاعات رابه دست آورده ایم وهم چنین پیچیده ترین اطلاعات مانیزازطریق آموزش حاصل میشود.وهدف ازآموزش کسب علم، آگاهی ومعرفت است .مثلا اطلاعات مانسبت به اعداد ،خواص اعداد ازطریق آموزش بدست آمده است .هم چنین اطلاعات مادرباره موضوعاتی مانند خداشناسی،عقل،روح، انسان شناسی،قیامت وکهکشانها ازطریق آموزش حاصل شده است .این آموزش هابه انسان علم ومعرفت نسبت به موضوعات گوناگون داده است.

امیرمومنان علی علیه السلام درروایتی خطاب به کمیل می فرماید:

يَا كُمَيْلُ مَا مِنْ حَرَكَةٍ إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْتَاجٌ فِيهَا إِلَى مَعْرِفَةٍ (1)

ای کمیل هیچ کاروحرکتی وجودندارد مگراینکه توبرای انجام آن محتاج به معرفت وشناخت می باشی.

درروایت دیگری امام رضا علیه السلام ازپیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل می کند که:

العلم امام العمل(2)علم امام وجلودارعمل است .یعنی هرعملی درگرو علم نسبت به آن عمل است .

علی علیه السلام: درروایت دیگری میفرماید:الْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ(3)علم مقرون به عمل است پس کسی که علم داشته باشد اهل عمل است( بدون علم نمی توان عمل کرد).

دروایتی که ازامام صادق علیه السلام نقل شده است علم مانع ازاشتباه وخطا ذکرشده است:

 الْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِسُ (4)کسی که عالم به زمان خودباشد اشتباهات به اوهجوم نمی آورند.

علی علیه السلام درروایت دیگری طلب ومعرفت راازعبادت صرف برترمی داند ومی فرماید:طَلَبُ العِلمِ اَفضَلُ مِنَ العِبادَهِ(5)

ودرروایت دیگری حضرت علم راریشه واساس ایمان بیان می دارد: اَ صلُ الایمانِ العِلمُ(6)ریشه واصل ایمان علم است .

البته دراینجاباید توجه داشت که مرادروایات ازعلم صرف اطلاع وآگاهی داشتن نمی باشد بلکه مرادازعلم باورواعتقادجازم قلبی است.آنچه برای رسیدن به هدف وانتخاب صحیح لازم است علم ومعرفت وعمل نمودن به این علم ومعرفت است نه صرف دانستن تنهادرکلامی ازرسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده که حضرت فرمودد:الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَى ابْنِ آدَمَ وَ عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ (7)

علم بردوقسم است علمی که فقط زبانی است(صرفادانستن است) واین حجت برفرزندان آدم است (که بهانه نیاورندکه مانمی دانستیم) وعلمی که درقلب است(تبدیل به باورشده است)واین علم نافع وسودمنداست.درحدیث دیگری ازحضرت نقل شده که فرمود:

عِلْمَانِ عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَ عِلْمٌ فِي اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَى الْعِبَادِ (8)

علم بردوقسم است علمی که درقلب است(باورشده است) واین علم سودمنداست وعلمی که درزبان است( صرف دانستن است) واین حجت بربندگان است.

اصل دوم:ممکن است مابتوانیم برخی ازکارهای خودرابدون علم وآگاهی ومعرفت کامل نسبت به آنان انجام دهیم اماپس ازشروع به انجام کارهرچه جلوتررویم به خودمان ودیگران لطمه واردکرده ویاکاروعمل ناقص انجام می شود.مثلاً رانندگی کردن نیازبه علم وآگاهی داردبدون دارابودن این علم وآگاهی میتوان خودروراحرکت داد.اماهرچه جلوتربرویم مشکلات بیشتری برای خودواطرافیان ایجادمی کنیم ونهایتاً به هدف نمی رسیم وکارمان 

 

1)بحارالانوار جلد 74 صفحه414

2) عده الداعی /64

3) بحارالانوارجلد 2

4) کافی جلد 1 کتاب عقل وجهل

5)بحارالانوارجلد 69

6) بحارالانوار جلد 69

7)بحارالانوارجلد 2

8)بحارالانوارجلد 2

انتخاب آگاهانه زندگی عاشقانه (هنرعشق ورزی)              درس دوم : ضرورت آموزش قبل ازازدواج                                                     صفحه 2                      

می ماند رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم می فرماید: مَنْ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ (1)

هرکس بدون علم کاری انجام بدهدضرروفساد آن کارازمنافع ومصالح آن بیشتراست.

اصل سوم:اگرانسان کاری رابدون علم وآگاهی انجام دهدبخاطرضرروزیانی که این کارداردتاثیرات منفی زیادی برای خوداوودیگران ایجادمی کندکه مابه سه اثرمنفی عمل بدون علم اشاره می کنیم:

1)      عمل بدون علم مانع ازرسیدن انسان به هدف ومقصد می شود.وانسان راازمسیراصلی خوددورمی کند.

2)      عمل بدون علم درانسان ایجادپشیمانی می کند.انسان ازکاری که انجام داده است پشیمان می شودچون به هدف نرسیده وضررکرده است.

3)      عمل بدون علم باعث بدبین شدن انسان ودیگران به آن عمل ولوازم آن می شود.وانسان تصورمی کنداین عمل اصلاً کارخوبی نبوده است .

اگردرخصوص ازدواج بخواهیم به توضیح این اصل بپردازیم بایدگفت بسیاری ازافرادی که بدون علم وآگاهی اقدام به ازدواج می کنندتاثیرات منفی زیردرآنان بوجودمی آید:

اولاً) ازدواج بدون علم وآگاهی مانع ازرسیدن انسان به هدف ومقصدی که برای آن ازدواج نموده می شود.ازجمله اهداف ازدواج براساس جهان بینی الهی (2) ایجادکانون آسایش وآرامش است. قرآن درسوره روم هدف ازازدواج را این چنین بیان می دارد:

وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ في‏ ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (3)

وازنشانه های خداونداین است که ازخود شمابرایتان همسرآفرید تاباازدواج باآنان آسایش وآرامش بگیریدوبین شما مودت ورحمت قراردادبدرستی که دراین آیات نشانه هایی برای متفکران است امااگرانسان بدون علم وآگاهی ازدواج کند غالباًمحیط خانواده همراه با اختلاف نزاع ودرگیری خواهدبودکه مانع ازرسیدن انسان به آسایش وآرامش می گردد.

ثانیاً)ازدواج بدون علم وآگاهی درانسان ایجادپشیمانی ازاصل عمل یعنی ازدواج می نماید.بسیاری ازافرادراسراغم داریم که بعدازازدواج اظهارپشیمانی می کنندومی گویند:"کاش ازدواج نمی کردم"ویا"خوش به حال دوران مجردی"ویا"عجب اشتباهی کرد که ازدواج نمودم" وامثال این جملات که نتیجه ازداج بدون علم وآگاهی است .

ثالثاً)ازدواج بدون علم واگاهی باعث ایجادبدبینی انسان نسبت به جنس مخالف واصل لزوم ازدواج درجامعه بشری می شودبسیاری ازا فراد ی که نسبت به جنس مخالف بدبین هستندیاخودتجربه ازدواج ناموفق داشته اندیاازدواج ناموفق دیگران راملاحظه کرده اند.ونسبت به جنس مخالف یااصل ازدواج بدبین شده اند. امام صادق عیه السلام می فرماید:الْعَامِلُ عَلَى غَيْرِبَصِيرَةٍ كَالسَّائِرِ سَرَابٍ بِقِيعَةٍ لَا يَزِيدُهُ سُرْعَةُ السَّيْرِ إِلَّا بُعْداً (4)

عمل کننده بدون علم مانند سیرکننده ای است که باحرکت ازهدف ومقصدخودفاصه گرفته ودورترمی شود.

1)      کافی جلد1 صفحه 34

2)      این بحث درآینده به صورت مبسوط خواهدآمد

3)      سوره روم آیه21

4)      اصول کافی جلد 1 صفحه 43

 

 

 

انتخاب آگاهانه زندگی عاشقانه (هنرعشق ورزی)              درس دوم : ضرورت آموزش قبل ازازدواج                                                     صفحه 3                     

اصل چهارم: زما ن آموزش:گفته شد غالباً علم وآگاهی باآموزش حاصل میشود حال باید دیدزمان آموزش چه موقع بایدباشد.برای زمان آموزش سه فرض متصوراست:

1)      آموزش قبل ازانجام کار:که خود به دوشکل است:

الف) آموزش خیلی قبل ازانجام کارباشدیعنی زودترازحدمتعارف باشد.مثلاً یک پسربچه 12ساله درمباحث مربوط به ازدواج وتشکیل خانواده شرکت کند.یاکتابهای ازدواج رامطالعه نماید.که این دواشکال دارد:اولاً چون خیلی قبل ازوقت اصلی عمل است انحرافات زیادی می تواند ایجادکند. ثانیاً چون خیلی زودترازوقت لازم یادگرفته است ممکن است به مرورزمان مطالب رافراموش کند.

ب) مدتی کم ازانجام عمل آموزش صورت گیرد که این بهترین زمان آموزش است .مثلاً برای ازدواج زمانی که آمادگی ازدواج رادارد(1) وتصمیم برازدواج گرفته وشرایط ازدواج مهیا است آموزش فراگرفته شود.

2)      آموزش همزمان باانجام کار:این شیوه آموزشی نیزمضراتی دارد.اقدام کرده، دخترمورد نظرراانتخاب کرده؛ به خواستگاری رفته حالا بخواهدآموزش ببیند چون اقدام برای ازدواج صورت گرفته وحالا آموزشهای لازم فراگرفته شده امکان دارد برخی ازآموزه ها با آنچه انجام داده سازگارنباشد دراین صورت چه باید کرد اگرادامه بدهد قطعاً ضررهائی بوجود خواهدآمد(اختلاف نظردرمسیرزندگی مشترک) واگرادامه ندهد وپشیمان شودوخواستگاری را به هم بزند ضررهای دیگری داردخصوصاً اگرعقدکرده باشند ومحرم شده باشند.(مانند شکست عشقی وعاطفی وپرداخت مهریه).

3)      آموزش بعدازانجام کار:بعدازازدواج اقدام به فراگیری آموزشهای لازم درانتخاب همسرنماید.این ضررهای بسیاری دارد حسرت بدنبال داردوچون برخی قدرت تحملشان کم است به طلاق وجدائی منجرمی شود.(دربعد ازازدواج باید آموزشهای همسرداری شیوه برقراری تفاهم ورفع اختلافات آموزش داده شود نه انتخاب همسر).                                                                                           

ضررهای نادانی وجهالت:

درقرآن وروایات جهات ونادانی بسیارمورد سرزنش واقع شده خصوصاً کسانی که میتوانند یادبگیرند ویادنمی گیرند مورد شماتت وسرزنش واقع شده اندودرخصوص جهل ونادانی تعابیرمتعددی بکاررفته که به 9 تعبیراشاره می کنیم:

1)جهل دشمن انسان است :درروایات بسیاری ازجهل بعنوان دشمن انسان یاد شده است علی علیه السلام درروایتی می فرماید: الجَهلُ فِي الإنسانِ أَضَرُ مِن الآكلةِ فِي البَدَنِ(2)جهل درانسان مضرترازخوره دربدن می باشد. خوره همان بیماری جذام است که انسان راازدرون ازبین می برد حضرت جهل رابه بیماری جذام تشبیه نموده است امام عسگری علیه السلام می فرماید: الْجَهْلُ خَصْمٌ(3) جهل دشمن انسان است.

2) جهل بیماری ودرد است:درروایات متعدد جهات انسان یک بیماری روحی قلمدادشده است .علی علیه السلام می فرماید: اَلجَهلُ أَدوَءُ الدَاء(4)جهالت بدترین بیماریهاست .

1)دراین موضوع درآینده مفصل بحث خواهد شد(ضرورت ازدواج)

2) غررالحکم

3)بحارالانوار جلد 75

4) غررالحکم صفحه 73 حدیث109

 

انتخاب آگاهانه زندگی عاشقانه (هنرعشق ورزی)              درس دوم : ضرورت آموزش قبل ازازدواج                                                     صفحه 4                      

بدترازجهل ، جهل به جهل است اینکه انسان چیزی را نمی داندو نمی داندکه نمی داند وخود را ازدانستن و یادگیری مبرا وبی نیاز بداند. برخی تصور

می کنندچون تحصیل کرده هستند ازآموزش مسائل مربوط به انتخاب همسروهمسرداری بی نیازهستند.واین جهالت بسیارخطرناک است .علی علیه السلام می فرماید: غَايَةُ اَلعَقلِ اَلاِعتِرافُ بِالجَهلِ(1)نهایت عقلانیت دراعتراف به جهالت ونادانی است .اینکه انسان اعتراف کندکه نمی داندودراندیشه فراگیری ویادگیری باشد بسیارپسندیده می باشد.

3)جهل منشاء کفروگمراهی است :درروایات جهالت بعنوان یکی ازعوامل اصلی لجاجت انسان باپروردگارکه نهایتاً منجربه کفروگمراهی می گرددمعرفی شده است .امام صادق علیه السلام می فرماید: قَالَ لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ يَجْحَدُوا لَمْ يَكْفُرُوا (2)اگربندگان خداهنگام هنگام ندانستن عمل نمی کردند دچارکفروگمراهی نمی شدند.درواقع اگرماباعلم وآگاهی عمل کنیم علم ومعرفت مانع ازانحراف انسان می گردد.

4)جهل منشاء لغزش وپشیمانی انسان است:حضرات ائمه علیهم السلام تاکیددارندکه جهالت انسان منشاءلغزش وپشیمانی است علی علیه السلام می فرماید: مَن جَهِلَ كَثُرَ عِثارُهُ(3) کسی که جاهل است زیاددچاراشتباه ولغزش می شودودرروایات دیگری میفرماید: اَلجَهلُ يَزِلُ القَدَمِ َو يُورِثُ النِدَمُ(4)جهالت ونادنی سعی وتلاش رازال می کندوباعث پشیمانی می شود.

5) جهل تباه کنند آخرت انسان است:علی علیه السلام می فرماید: اَلجَهلُ يُفسِدُ المَعادِ(5)جهالت ونادانی آخرت انسان راتباه می کند.علت این موضوع روشن وآشکاراست زیراکسب سعادت اخروی درگرودینداری است .ودینداری مشروط به علم وآگاهی است.لذااگرانسان علم ومعرفت نداشته باشد دین نداردوبدون دین انسان سعادت اخروی ندارد.

6) جهل ریشه همه بدی ها است: روایات متعددی تصریح دارندکه جهات ونادانی ریشه همه بدی ها وزشتی ها توسط انسان است این روایات دراین خصوص ازعلی علیه السلام نقل شده است:

اَلجَهلُ مَعدِنُ الشَّرِ(6)جهالت ونادنی سرچشمه شروزشتی است.

اَلجَهلُ فَسادُ كُّلِ أَمرٍ(7)جهالت ونادانی منشاء فساددرهرکاری است.

اَلجَهلُ أصلُ كُلِ شَّرٍ(8)جهالت ونادانی اصل وریشه هرشری است .

ودرروایتی پیامبر اکرم (ص) می فرماید: الْعِلْمُ رَأْسُ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَ الْجَهْلُ رَأْسُ الشَّرِّ كُلِّهِ (9)علم ریشه هرخیری وجهالت ریشه هرشروبدی است .

7) جهل باعث ذلت انسان می شود:امام صادق علیه السلام می فرماید: اَلْجَهْلُ ذُل(10)‏جهل ونادانی باعث ذلالت می شود

8) جهل فقر است:درروایات جهالت باعث فقرانسان ذکرشده است پیبامبراکرم صلی اله وعلیه وآله میفرماید: يَا عَلِيُّ لَا فَقْرَ أَشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ وَ لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ(11) ای علی هیچ فقری بدترازجهالت ونادانی نمی باشد.

9) جهل مرگ دنیوی است:درروایتی حضرت علی عیه السلام می فرماید: اَلجَهلُ مَوتٌ(12)جهالت باعث مرگ ونابودی انسان دردنیامی شود.

1)      غررالحکم صفحه 52

2)      غررالحکم صفحه 75

3)      غررالحکم صفحه 75

4)      غررالحکم صفحه 75

5)      غررالحکم صفحه 75

6)      غررالحکم صفحه 73

7)      غررالحکم صفحه 73

8)      غررالحکم صفحه 73

9)      بحارالانوار جلد74

10)  اصول کافی جلد1

11)  اصول کافی جلد1

12)  غررالحکم صفحه 75

انتخاب آگاهانه زندگی عاشقانه (هنرعشق ورزی)              درس دوم : ضرورت آموزش قبل ازازدواج                                                     صفحه5                      

 درفرهنگ اسلامی وبراساس جهان بینی توحیدی ،خانواده همچون دژی استوارونهادی مقدس،اصلی ترین مسئولیت رادررشدوتحول، تربیت وتعالی وسعادت ا نسان برعهده دارد. خانواده کانونی ا ست که درآن ارزشهای اخلاقی ، باورهای دینی ومعیارهای اجتماعی ازنسلی به نسل دیگری ا نتقال  می یابد. وزمینه رشدعاطفی وتربیت اخلاقی واجتماعی ا عضای خانواده فراهم می گردد.

  خانواده باپیمان مقدس ازدواج وپیوند همسری بین دختر و پسرشکل می گیرد،واین زوج ستون اصلی حیاتی ترین نهاد اجتماعی را تشکیل می دهند.بنابراین سلامت وسعادت جامعه به سلامت وپویائی نظام خانواده وابسته است ،هرقدرروابط بین همسران بهتر،سالمتروپرجاذبه ترباشد، زندگی شیرین تروباصفاترمی گردد.اما متاسفانه روزبه روز درجامعه اسلامی خودخصوصاً درسالهای اخیرشاهد سست شدن بنیان خانواده وبه تبع افزایش طلاق درجامعه می باشیم که لطمات جبران ناپذیری بربنیان خانواده وتربیت فرزندان درجامعه اسلامی واردمی نماید.براساس برخی ازگزارشات درسال های اخیر(1)طلاق رشد قا بل چشمگیری درجامعه داشته است . وبسیارنگران کننده است.براساس این گزارشات ازهر ازهرچهارازدواج درایران یکی منجربه طلاق میشودیعنی یک چهارم ازدواج ها منجربه جدائی میشود(بیست وپنج درصد ) براساس همین گزارش حدود30درصد ازازدواج هادراستان تهران درسال اول منجربه طلاق شده است. این آمارمربوط به طلاق رسمی است .طلاق دیگری داریم به نام طلاق عاطفی که درآن زن ومرد ازیکدیگرجدا نشده وزیریک سقف زندگی می کنند،اما همیشه با هم درگیری نزاع اختلاف وکشمکش دارند.آمارطلاق عاطفی واقعاً وحشتناک است 53درصد ازدواج هادرجامعه ایران به طلاق عاطفی منجرمی شودیعنی ازهردوازدواج یک ازدواج به طلاق منتهی می شود.

حال این سوال پیش می آید که علت افزایش طلاق درجامعه ایران چیست؟که دراینجا به اختصاربه دو دلیل عمده اشاره می کنیم:

  1)ازدواج بدون شناخت ،علم و آگاهی صورت می گیرد. درواقع مبنای بسیاری ازازدواج ها بجای اینکه عقلانیت باشد براساس احساس وعاطفه وبدون اطلاع زوجین ازمسائل مرتبط با انتخاب همسر، هدف ازازدواج، صفات وویزگی های همسر، می باشد. وازدواج بدون علم ومعرفت به شکست می انجامد.( این بحث مربوط به قبل ازازدواج ودرمرحله انتخاب می باشد).

   2) دختروپسربعد ازازدواج وتشکیل خانواده قواعد زندگی مشترک را نمی دانند.بدون علم وآگاهی بایکدیگر زندگی می کنند.وقطعاً دچاراشتباهات فراوانی می شوند وراه های مقابله وبا این مشکلات را نمی دانند نهایتاً به آخرخط وطلاق می رسند.(این بحث مربوط به بعد ازانتخاب وازدواج می باشد).

به عبارت دیگردرجامعه امروز ما به دختران وپسران نه شیوه انتخاب همسرآموخته شده است وشیوه همسرداری وجوانان جامعه بدون علم ومعرفت اقدام به ازدواج وتشکی خانواده می کنند که نتیجه ای جز طلاق وجدائی نخواهدداشت.

البته باید این نکته را هم اضافه کنیم که دشمنان اسلام ومخالفان باورهای الهی ونظام اسلامی درسال های اخیربرای مقابله با ارزشهای اسلامی وتسلط برکشورهای اسلامی علی ا لخصوص ایران اسلامی وباتهاجم فرهنگی وجنگ نرم کانون مقدس خانواده را نشانه گرفته ودرصدد متزلزل نمودن این نهادمقدس درجامعه اسلامی می باشند.نتانیاهونخست وزیررژیم جعلی اسرائیل قبل حمله آمریکاوغرب به عراق گفته است:

"کشورهای چون عراق را با حملات نظامی و  ایران را با رواج روابط جنسی و تزلزل خانواده ها ویران کنید"

لذا باتوجه به این نکات آموزش جوانان برای انتخاب درست ومعقولانه همسردروهله اول وسپس آموزش قواعد زندگی مشترک بسیارضروری بنظر می آید. ومابه حول وقوه الهی دردروس آینده به دنبال این هدف مهم می باشیم .

·         موانع ومشکلات آموزش قبل ازازدواج:

 سهل انگاری درمساله آموزش جوانان قبل ازازدواج ازناحیه هرکسی (خانواده ،دختر،پسر،مسئولین وجامعه) امری غیرقابل بخشش بوده که آسیب های فراوانی برجامعه وارد خواهدنمود.لذاباید موانع این آموزش راشناخت وباآن برخوردلازم رانمودتازمینه مناسب برای آموزش های مردنیاز جامعه فراهم گردد.درجامعه مادومشکل عمده درامرآموزش ازدواج وجوددارد:

1)آداب ورسوم غلط درجامعه که مانع ازآموزش های لازم می گردد. درامرآموزش مسائل ازدواج همچون بسیاری دیگرازمسائل افراط وتفریط صورت گرفته دردنیای غرب جامعه دچارافراط شده وبدون هرگونه دغدغه آموزشهای مضروغیرضروری به کودکان ونوجوانان داده می شود که عواقب خطرناک ومخاطره آمیزی رادارد.درجامعه مانیزبسیاری دچارتفریط شده وهرگونه آموزش برای دختران وپسران آماده ازدواج راغیرضروری وخلاف نزاکت وادب وحیا می دانند.ومتاسفانه خودخواهی خود وآداب ورسوم غلط راجایگزین آموزش نموده اند.که ازاین بابت جامعه دچار مشکلات متعددی شده است وهردوشیوه اشتباه وغلط است .

2)کمبود مراکزآموزشی که مورد اعتماد واطمینان باشند. متاسفانه درجامعه مراکزی مورد اعتماد که آموزش های لازم رابدهند بسیارکم داریم .

1)      درسالهای 1389/1388

 

[ پنجشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۰ ] [ 18:47 ] [ قربانعلی بنائیان ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

امکانات وب


مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران